בטיחות בחשמל בבריכות שחייה

בטיחות בחשמל בבריכות שחיה

לקנר אלקטריק

בטיחות בחשמל
באדיבות אילת בריכות שחייה לחצו על התמונה כדי להגיע

בחלק זה נדון במספר היבטים הנוגעים בבטיחות בבריכות שחיה ובתיפעולה

* תקנות החשמל חלוקה לאזורים
* הגנות בפני חשמול
*  התקנת ציודים וצנרות הולכה (מובלים)
* שימוש בציוד ייעודי
* תאורה
*  מערכות בקרה

תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך),

" אזור 0 " – החלל בפנים בריכה, לרבות גומחות נגישות בדפנותיה, עד לגובה שפת הבריכה במפלס העליון ממנו גולשים המים החוצה;

" אזור 1" – החלל בגובה 2.5 מטרים מעל לכל אחד מאלה :
(1)אזור 0
(2)רצועת שטח ברוחב 2 מטרים מסביב לשפת הבריכה;
(3)מגדלי קפיצה, מקפצות ומגלשות לרבות רצועת שטח ברוחב 1.5 מטרים מסביב להם
גובה החלל יימדד מהמפלס שבו עשויים להימצא בני אדם;

"אזור 2" -החלל בגובה 2.5 מטרים מעל לרצועת שטח ברוחב 1.5 מטרים מגבול אזור 1
גובה החלל יימדד מהמפלס שבו עשויים להימצא בני אדם;

חלוקת אזורים כאשר הבריכה מתחת למפלס הקרקע

איור 1 בריכה מתחת לקרקע

 

חלוקת אזורים כאשר הבריכה מעל מפלס הקרקע

איור 2 הבריכה מעל הקרקע

הגנות בפני חשמול-תקנה 2.

(1) באזור 0 ובאזור 1 –

     (א) יוזן המיתקן  במתח בטיחות נמוך מאד (SELV), ובלבד שמקור הזינה
ימוקם מחוץ לאזורים האמורים.
  (ב) יוגן  הציוד  בהתאם לאחת הדרישות שלהלן:
 (1) הגנה בפני מגע בחלק חי באמצעות כיסויים בעלי דרגת הגנה IP 2X;
(2) בידוד העומד במתח  של  500 וולט בזרם חילופין, למשך  60 שניות לפחות.

(2) באזור 2  –
 (א) יוזן המיתקן במתח בטיחות נמוך מאד (SELV) והציוד יוגן כנדרש בפסקה (1);
(ב) כל מעגל סופי יוגן באמצעות  מפסק מגן, בפני זרם דלף שאינו העולה על  0.030 אמפר;
(ג) הציוד יוזן בהפרד מגן(זינה צפה לצרכן יחיד ללא משגוח) כנדרש בתקנות החשמל

(הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח שאינו עולה על  1000 וולט), התשנ"א – 1991[1];

השימוש בציוד המוזן בהפרד מגן  מותר רק כשאין בני אדם בבריכה;
(3) מקור זינה למתח בטיחות נמוך מאד (SELV)
או להפרד מגן ימוקם מחוץ לאזור 0, אזור 1 ואזור 2.

בטיחות בבריכות שחיה

השוואת פוטנציאלים

(א)בבריכה העשויה בטון מזוין או מתכת יחולו הוראות תקנות החשמל (הארקות יסוד)
, התשמ"א- 1981[1] והיא תצוייד בפס השוואת פוטנציאלים.

(ב)במשטחים מחומר מוליך או בטון הנמצאים בתחום אזור 1
תונח רשת מתכתית אשר תחובר למערכת השוואת פוטנציאלים.

(ג)כל חלק מתכתי נגיש של הבריכה ושל המיתקן הנמצא באזור

0, באזור1 או באזור 2 יחובר באופן גלווני למערכת השוואת פוטנציאלים.
[1] ק"ת התשמ"א, עמ' 1504

בטיחות בבריכות שחיה

מובל במתקן

מובל באזור 0 או 1

.לא ימוקם מובל המשמש לתיול חשמלי באזור 0 או באזור 1,
אלא אם כן הוא מזין ציוד הנמצא באותו אזור או שהוא מותקן בקיר
כשמעליו שכבת בטון בעובי  5 ס"מ לפחות.

מובל מתכתי.מובל מתכתי המותקן באזור 0, באזור 1 או באזור 2
יחובר באופן גלווני למוליך השוואת הפוטנציאלים (PE),
אלא אם כן מעליו שכבת בטון בעובי  5 ס"מ לפחות.

קופסת הסתעפות

.(א)קופסת הסתעפות במערכת מובל לא תמוקם באזור 0.

(ב)מותר למקם קופסת הסתעפות במערכת מובל באזור 1,
ובלבד שהיא משמשת מעגל  במתח בטיחות נמוך מאד (SELV) הממוקם באזור 0 או באזור1.

בטיחות בבריכות שחיה

ציוד במתקן.

לוח חשמל.

(א)לא ימוקמו לוח חשמל, ציוד מיתוג ובתי תקע באזור  0 או באזור 1.
ציוד מיתוג ובתי תקע באזור 2 –
(1)מותר להתקין לוח חשמל, מפסק ובית תקע במעגלים המוגנים כאמור בתקנה 2(2);
(2)במעגל המוגן בשיטת הפרד מגן לא יותקן יותר מבית תקע אחד; בית התקע האמור יהיה ללא חיבור לארקה;
(3)מותר להתקין בתי תקע, ובלבד שיהיו מסוג תעשייתי בהתאם לתקן הישראלי ת"י  – 1109 – "תקעים ובתי תקע ומערכות חיבור לשימוש בתעשייה".

תאורה תת-מימית

(א) גופי תאורה הטבולים במים או הבאים במגע ישיר עם מים יתאימו לדרישות תקן ישראלי ת"י 20 חלק 2.18 – "מנורות: מנורות לבריכות שחיה ולשימושים דומים", ויוזנו כאמור בתקנה 2 (1)(א).

(ב) גופי תאורה תת-מימית הממוקמים מאחורי אשנבים אטומים  למים ואשר הגישה אליהם אפשרית רק ממנהרה או מתעלה שמחוץ למים, יוזנו ממעגלים המוגנים כמפורט בתקנה 2(2); מיתקני התאורה יתוכננו ויבוצעו כך שלא תהיה אפשרות של גישה אליהם מהבריכה וכן שלא ייווצר מגע בין חלק חשמלי לבין מסגרת האשנב.

עמודי תאורה-  לא ימוקמו עמודי תאורה באזור 0, באזור1 או באזור 2.

מכשירי חשמל- מכשירים חשמליים אוטומטיים להנפקת מאכלים או
משקאות חמים או קרים לא ימוקמו באזור 0, באזור1 או באזור 2.

בטיחות בבריכות שחיה

גוף חימום-

גוף חימום קבוע הממוקם באזור 0 או באזור 1 יוזן באחת השיטות שלהלן בהתקנה קבועה :
מתח בטיחות נמוך מאד (SELV); על אף  האמור בתקנה 2(1),
במתח נמוך , ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(א) המעגל יוגן באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם  דלף לאדמה שאינו עולה על  0.030 אמפר;
(ב) סביב גוף החימום יותקן מעטה מתכתי המחובר באופן גלווני לפס השוואת הפוטנציאלים.

בטיחות בבריכות שחיה

שימוש בציוד ייעודי–

(א)על אף  האמור בתקנה 2 (1), יכול אדם להשתמש בציוד ייעודי המוזן במתח נמוך
באזור 0, ובלבד  שאין בני אדם באזור 0 או באזור 1; הציוד יוזן
באמצעות בית תקע המוזן ממעגל שמוגן באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף
לאדמה שאינו עולה על  0.030 אמפר.

(ב)האחראי יפיץ לכל המפעילים נוסח של הוראות בטיחות הקיימות בתקנות אלה, בדבר איסור הפעלת הציוד האמור בתקנת משנה (א) כאשר נמצאים בני אדם באזור 0 או באזור 1, למעט המפעילים.

(ג)בקרבת בית תקע המיועד לזינת ציוד כאמור בתקנת משנה
(א) יותקן שלט קריא ובר-קיימא בנוסח: "סכנה: אין להפעיל את הציוד בבריכה
כאשר בני אדם נמצאים בה או בקרבתה ".

בטיחות בבריכות שחיה

ציוד ייעודי לבריכה-

על אף האמור בתקנה  2(1), יכול שבאזור 1 יותקן ציוד ייעודי הניזון במתח נמוך,
כגון משאבת סחרור (ג'קוזי) או מסנן, ובלבד שיתקיימו תנאים מצטברים כדלקמן:

(1)הציוד מותקן בתוך גומחה או מבנה בעל חוזק מכני מזערי של  IP XXX לפי ת"י 981;
(2)הגישה לגומחה או למבנה היא דרך דלת בעלת אמצעי נעילה מתאים,
שפתיחתה תגרום להפסקת הזינה של הציוד;
(3)מערך אספקת החשמל לציוד האמור יהיה במבנה סוג II
כמוגדר בתקן ישראלי ת"י 900 – "בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי
ולשימושים דומים: דרישות כלליות";
(4)הציוד יהיה בדרגת הגנה  IP 55X לפחות;
(5)הציוד יוזן ממעגל בהתאם לאמור בתקנה 2(2)(ב) ו- (ג).

בדיקת המתקן.

התאמתו של מיתקן בבריכה לדרישות תקנות אלה תיבדק טרם הפעלתו הראשונה,
ואחת לשש שנים לאחר הפעלתו.

בטיחות בבריכות שחיה

תקנות הסדרת מקומות רחצה(בטיחות בבריכות שחיה),התשס"ד 2004

רחצה במבנה סגור ורחצת לילה

מחזיק בריכה לא יתיר רחצה בבריכת שחיה במבנה סגור ורחצה בשעות הלילה בבריכת שחיה,
אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 6 לחוק החשמל,
התשי"ד 1954, או מהנדס חשמל, אישר כי בריכת השחיה וסביבתה
הקרובה מוארים באחידות בעצמה של 300 לוקס.

חיגורים חשמליים

כדי למנוע מצבים לא רצויים במערכות  חשמליות לעתים משתמשים
בחיגורים חשמליים\פיקודיים ובחיגורים אלקטרו מכאניים
דוגמא לחיגור שכזה ניתן לראות במערכת התנעת מנועים
בשיטת כוכב משולש, בשיטה זו מחוברים 3 מגענים אחד נדרך קבוע והשניים
הנותרים יוצרים קבוצת חיבורים שונה בזמן ההתנעה
דריכתם של 2 המגענים הנותרים בו זמנית יגרום לקצר תלת פאזי
כדי למנוע את התופעה משתמשים בחיגור חשמלי בפיקוד המגענים
שבו רק מגען אחד יכול לעבוד בכל פעם.

בנוסף לחיגורים במתנעים משתמשים גם בחיגורים פיקודיים /תוכנתיים /אלקטרונים
אשר יותר נכון להגדיר אותן כהתניות עבודה

לדוגמא:

כדי למנוע זרימה בלתי מבוקרת של כימיקלים אחת השיטות היא

התקנת מפסק זרימה אלקטרו מגנטי שמחובר לבקר הכימיקלים
באחד התאים שדרכם זורמים מי הדיגום (מי הטעימה) כאשר יש זרימה
המצוף בעל המגנט צף כלפי מעלה ונוגע ברכיב שני שבו ממוקם מיקרוסוויטץ
ברגע שנסגר הסוויטץ נסגר המגע בבקר וכך הבקר "יודע" שיש זרימה וניתן להמשיך ברצף הפעולות

מפסק זרימה – מי דיגום

דיגום כימיקלים

 

לשאלות נוספות בקרו בפורום  שבאתר