Tag Archives: הארקת שיטה;הארקות;הארקה;שיטה

הארקת שיטה

Post Image

הארקת שיטה .רוב רשתות החשמל בנויות כך , שמוליך האפס שלהן נמצא בפוטנציאל אדמה  מוליכי האפס של המחוללים בתחנות הכח ושל השנאים שבתחנות החלוקה מחוברים לאדמה ניתן לראות בצד שמאל של השרטוט של הארקת ההגנה את החלק של הארקת השיטה .מחוברים לאלקטרודות מתכת הנמצאות בתוך האדמה .אלקטרודות אלו הן אלקטרודות הארקה המשמשות להארקת השיטה לאספקת […]

Read More